Ansvarsfriskrivning

A. Överenskommelse mellan besökare och Bernafon

1. Bernafon: Bernafon AG, ett aktiebolag, registrerat i Bern med registreringsnummer CH-035.3.013.516-2 och med sin adress på Morgenstrasse 131a, CH-3018 Bern, Schweiz eller något företag eller annan enhet som kontrolleras av Bernafon AG eller ansluten till Bernafon AG.

2. Bernafon erbjuder dig endast tillgång till denna webbplats om du godkänner alla villkoren och informationen i dessa användarvillkor. Genom att använda denna webbplats godkänner du alla dessa villkor och förbehåll.

3. Som används i dessa användarvillkor inkluderar termen "denna webbplats", vilket avser vår hemsida som finns på https://www.bernafon.com och alla andra webbsidor som vi (1) vi äger, (2) vi kontrollerar, direkt eller indirekt, och (3) är direkt eller indirekt kopplade till denna hemsida. Uttrycket "denna webbplats" innehåller också alla produkter och tjänster från webbplatsen, till exempel anslagstavlor och chattrum. "Innehåll" är all text, grafik eller annat multimediematerial som ingår i denna webbplats.

B. Användarinformation

1. Vi kan begära, för att du ska kunna använda vissa delar av denna webbplats, att du registrerar dig, skapar ett användarnamn eller ett medlemsnamn, skapar ett lösenord eller loggar in på annat sätt med din e-postadress eller med ett användarnamn eller ett medlemsnamn som du själv väljer. Om din användning av eller deltagande i någon del av denna webbplats kräver att du registrerar dig, skapar en användare eller ett medlemsnamn, skapar ett lösenord eller loggar in med din e-postadress, godkänner du att:

(A) Du inte ska (i) välja eller använda ett användarnamn eller e-postadress till en annan person med avsikt att utmärka personen; (ii) utan tillstånd använda, användarnamn eller användarnamn eller e-postadress som tillhör någon annan än dig eller som omfattas av någon annan persons rättigheter än dig (iii) använd ett användarnamn eller medlemsnamn i strid med någon persons intellektuella rättigheter eller (iv) använd ett användarnamn eller medlemsnamn som Bernafon anser anstötande och

(B) Du ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att behålla ditt lösenords säkerhet.

C. Överenskommelse kan inte överföras

1. Du godkänner att rätten att använda denna webbplats och annan produkt eller tjänst som erbjuds av Bernafon, är personlig för dig och inte överlåtas genom tilldelning, underlicens eller någon annan metod till någon annan person eller enhet, förutom den uttryckliga skriftliga samtycke från Bernafon. Alla försök att överföra dina rättigheter enligt dessa användarvillkor utan uttryckligt skriftligt samtycke från Bernafon är ogiltiga och utgör ett brott mot dessa användarvillkor. Bernafon kommer inte att tilldela eller överföra sina rättigheter enligt dessa användarvillkor utan ditt samtycke.

D. Ansvarsbegränsning och ansvarsbegränsning

1. Använd på egen risk. Du godkänner att användningen av denna webbplats sker på egen risk. Bernafon ger ingen garanti för de resultat som kan erhållas från användningen av denna webbplats eller om noggrannheten, tillförlitligheten eller innehållet i all information som lämnas via denna webbplats.

2.Garantivillkor. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls av Bernafon som en tjänst. Den här webbplatsen innehåller inte all information som kan vara relevant för hörselnedsättning i allmänhet eller för din eller någon annan persons situation i synnerhet. Allt innehåll som tillhandahålls på denna webbplats är endast allmän information om hörselskador och är endast avsedda för att underlätta kommunikationen mellan dig och hörselvården eller annan professionell vårdgivare. Innehåll som tillhandahålls på denna webbplats är inte avsedd för och kan inte ge någon diagnos av ett specifikt problem eller rekommendation om lämplig behandling. Innehåll som tillhandahålls på denna webbplats ska inte användas som ersättare för att söka professionell hörselvård eller annan vård. Alla specifika frågor som du kan ha om din hörselnedsättning, behandling, vård eller diagnos ska presenteras för hörselvården eller annan professionell vårdgivare. Bernafon är inte ansvarig för personskada, inklusive dödsfall, orsakad av ditt beroende av eller din användning eller missbruk av information som presenteras eller finns på denna webbplats. Bernafon stöder, driver, kontrollerar eller tar inget ansvar för information om tjänster som erbjuds eller tillhandahålls av någon tredje part, med undantag för om det uttryckligen och otvetydigt anges annat. Bernafon tar således inget ansvar för eller relaterar till förseningar, fel, avbrott eller korruption av data eller annan information som överförs i samband med användningen av denna webbplats. Bernafon garanterar inte fullständigheten, noggrannheten, valutan eller tillförlitligheten av information som Bernafon publicerar på denna webbplats. Vid användning av denna webbplats kommer information att överföras över ett medium som ligger utanför Bernafons kontroll och jurisdiktion. Bernafon tar således inget ansvar för eller relaterar till förseningar, fel, avbrott eller korruption av data eller annan information som överförs i samband med användningen av denna webbplats. Bernafon nekar uttryckligen någon garanti att de tjänster eller innehåll som tillhandahålls av eller på denna webbplats kommer att vara oavbrutna om resultaten från användningen av tjänsterna eller innehållet. Tjänsterna och innehållet distribueras på en "tillgänglig" basis, och Bernafon ger inga garantier av något slag, varken uttryckligt eller underförstått, inklusive utan begränsning garantier för titel eller icke-överträdelse eller underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt syfte. Genom att använda denna webbplats godkänner du att din användning av denna webbplats är på egen risk, att du tar fullt ansvar för all risk som är förknippad med din användning av denna webbplats, inklusive utan begränsning ansvar för alla kostnader som är förknippade med all nödvändig service eller reparation av all utrustning du använder i samband med din användning av denna webbplats.

3. Ansvarsbegränsning. Bernafon ansvarar inte för dig för några särskilda, säkerställda, direkta, indirekta, exemplifierande, tillfälliga eller följdskador, inklusive men inte begränsat till förlust av goodwill, förlust av vinst eller förlust eller användning (1) för brott mot någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor, (2) som uppstår på grund av oförmågan att använda denna webbplats, (3) som uppstår på grund av brott mot garanti från Bernafon, eller (4) din underlåtenhet att följa villkoren. Denna ansvarsbegränsning Bernafons ska vara fullständig i kraft oavsett huruvida sådant ansvar grundar sig på kontraktsbrott, skadelidande, strikt ansvar eller på annat sätt, och även om Bernafon tidigare hade informerats om eventuella skador. Du bekräftar härmed att bestämmelserna i detta avsnitt ska gälla för allt innehåll på denna webbplats. Bernafons sammanlagda ansvar för dig direkt eller indirekt av och med avseende på dessa användarvillkor får inte överstiga ett belopp som motsvarar alla pengar som du betalat till Bernafon för eller från användningen av denna webbplats.

4. Länkade webbplatser. Bernafon stöder inte, garanterar eller garanterar någon produkt eller tjänst som erbjuds av en tredje part via denna webbplats och kommer inte att vara part i eller på något sätt övervaka någon transaktion mellan dig och någon annan leverantör eller produkter eller tjänster från tredje part.

E. Länkar till tredje parts webbplatser

1. Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av andra än Bernafon. Sådana länkar är endast avsedda för din referens. Bernafon ansvarar inte för tillgängligheten av dessa externa webbplatser eller ansvarar för något innehåll, reklam, produkter eller annat material på sådana externa webbplatser. Eventuella oro angående någon extern länk ska riktas till sin respektive webbplatsoperatör.

F. Sekretess

1. Bernafon respekterar integriteten hos besökare på denna webbplats. Bernafon samlar endast personligt identifierbara data, till exempel namn, adress, telefonnummer eller e-postadress, när den frivilligt skickas till Bernafon på denna webbplats. Bernafon kan använda denna information för att följa din begäran om information eller som annars meddelas dig på den specifika plats där du lämnar in din information. Bernafon kan använda informationen för att bättre förstå dina behov och hur Bernafon kan förbättra kvaliteten på den här webbplatsen och Bernafon kan använda den information som kontaktar dig.

2. Den här webbplatsen använder också information för att spåra det totala antalet besökare på denna webbplats, det totala antalet besökare på varje sida på denna webbplats och domännamn och ursprungsland för våra besökare eller deras internetleverantörer. Normalt finns ingen personlig identifierbar information tillgänglig i den här processen.

3. Den här webbplatsen är inte avsedd eller avsedd för att attrahera barn under 13 år. Bernafon samlar inte personligt identifierbara uppgifter från någon person som Bernafon vet att är yngre än 13 år.

4. Sekretesspolicyerna och processerna som beskrivs gäller inte tredje parts webbplatser. Bernafon rekommenderar att du kontaktar dessa tredjepartswebbplatser direkt för information om deras datainsamling och policys.

G. Upphovsrätt och användningsbegränsningar

1. Innehållet som görs tillgängligt via denna webbplats av Bernafon ägs av Bernafon och / eller Bernafons licensgivare och är skyddad av upphovsrätt och andra tillämpliga lagar. Bernafon förbehåller sig alla rättigheter. Information som tas emot via denna webbplats kan visas, omformateras och skrivas ut för din personliga, icke-kommersiella användning endast om du inkluderar följande upphovsrättsmeddelande: "Copyright Bernafon AG. Alla rättigheter reserverade." och alla andra upphovsrätts- och varumärkesrättigheter i innehållet. Du godkänner inte att reproducera, vidarebefordra, distribuera, sprida, sälja, publicera eller sända informationen som mottagits via denna webbplats till någon, inklusive men inte begränsad till andra i samma företag eller organisation, utan det uttryckliga skriftliga samtycket från Bernafon.

2. All användning av innehållet som inte uttryckligen är tillåtet i dessa användarvillkor är ett brott mot dessa användarvillkor och kan bryta mot upphovsrätt, varumärke och andra lagar. Innehåll och funktioner kan ändras eller upphävas utan föregående meddelande i Bernafons redaktionella utrymme. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges här är reserverade för Bernafon och dess licensgivare.

3. Om du bryter mot något villkor i dessa användarvillkor, upphör din behörighet att använda innehållet automatiskt och du måste omedelbart förstöra alla kopior du har gjort av någon del av innehållet

H. Varumärken

1. "Bernafon" är ett varumärke som tillhör Bernafon AG. Alla rättigheter förbehållna. Alla andra varumärken som visas på denna webbplats är deras respektive ägares egendom, inklusive i vissa fall Bernafon. Reproduktion, helt eller delvis, är förbjuden utan uttryckligt skriftligt tillstånd.

I. Länkar

1. Du godkänner att en länk från en webbplats som du äger, kontrollerar eller författar helt eller delvis, till denna webbplats ska vara enbart till https://www.bernafon.com eller till någon annan webbsida på denna webbplats. Du godkänner att du inte ska göra någon länk från en webbplats som du äger, kontrollerar eller författar helt eller delvis om den webbplatsen innehåller material som bryter mot eller kränker andras rättigheter, är olagligt, hotande, missbrukande, inkräktande av integritets- eller reklamrättigheter, vulgära, obscenta, orena, oanständiga, inverkar negativt på Bernafon eller på annat sätt är anstötlig, ger upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot någon lag eller som uppmuntrar till beteende som skulle utgöra en brottsling handling. J.

J. Gällande lag

1. Dessa användarvillkor, dess prestationer och alla frågor som direkt eller indirekt härrör från eller därav skall tolkas, tillämpas och regleras i alla avseenden i enlighet med Schweiz lagstiftning, utan hänsyn till statens konflikter eller val av lagbestämmelser.