Så här parkopplar du RC-A-fjärrkontrollen med dina hörapparater

Genom att ansluta hörapparaterna till en fjärrkontroll kan du justera volym och program på hörapparaterna och andra enheter.

Innan du börjar

Innan du kan använda fjärrkontrollen med dina hörapparater måste enheterna parkopplas.

Du kan välja att parkoppla fjärrkontrollen med en hörapparat i taget eller med två hörapparater samtidigt. Om du parkopplar dina hörapparater en i taget måste du upprepa parkopplingsprocessen för den andra hörapparaten.

Fjärrkontrollen kan styra upp till två hörapparater samtidigt. När du har parkopplat två hörapparater med fjärrkontrollen kommer båda att justeras samtidigt.

Se mer om RC-A fjärrkontroll

Så här parkopplar du hörapparater med RC-A-fjärrkontrollen

1

Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen.

Tryck på valfri knapp för att kontrollera att statuslampan tänds.

Om batterierna håller på att ta slut blinkar statuslampan snabbt när du trycker på en knapp. Byt i så fall ut batterierna.

2

Starta om hörapparaterna för att aktivera parkopplingsläge.

Stäng av hörapparaterna och sätt sedan på dem igen.

  • För hörapparater med engångsbatterier, öppna batterifacket
  • Stäng av laddbara hörapparater genom att trycka på den nedre knappen på respektive hörapparat i tre sekunder Slå sedan på dem igen genom att trycka på den nedre knappen på varje hörapparat i två sekunder. Alternativt kan du placera dem i laddaren och sedan ta ut dem igen.
3

Under parkopplingsprocessen.

  • För hörapparater med engångsbatterier, stäng batterifacket
  • För laddbara hörapparater, sätt på dem genom att trycka på den nedre knappen på respektive hörapparat i två sekunder

Hörapparaterna är nu redo att anslutas till SoundClip-A. Du har nu tre minuter på dig att slutföra parkopplingen.

4

När du använder fjärrkontrollen.

När du använder fjärrkontrollen för att justera dina hörapparater hör du ett ljud som bekräftar att åtgärden har utförts.

Du kan använda hörapparaterna med fjärrkontrollen på ett avstånd av upp till 1,8 meter.

5

Radera parkopplingen mellan hörapparaterna från fjärrkontrollen.

För att kunna använda fjärrkontrollen med olika hörapparater måste du radera alla andra parkopplingar.

För att radera den aktuella parkopplingen, tryck och håll ned de tre knapparna samtidigt i fem sekunder.

När statuslampan på fjärrkontrollen lyser med fast grönt sken i 10 sekunder har parkopplingen raderats.